Stadgar AF-Sällskapet

STADGAR

för

DEN IDEELLA FÖRENINGEN AF-SÄLLSKAPET

 

1 §                      Ändamål
AF-Sällskapet har till huvudsakligt ändamål att främja ett ömsesidigt tankeutbyte med social samvaro mellan näringsliv, studenter och Lunds universitet med utgångspunkt i det gemensamma intresset av värnandet om Akademiska Föreningens fastighet Lund Föreningen 16, nedan Borgen. Fastigheten ägs av Akademiska Föreningens dotterbolag AF-Borgen AB.

 

2 §             Medlemskap

AF-Sällskapet består av de fysiska och juridiska personer som har upptagits i AF-Sällskapet som medlemmar efter styrelsebeslut. Till medlem i AF-Sällskapet får endast antas sådan fysisk eller juridisk person som lämnat stöd eller bidrag till AF-Borgen AB i syfte att bidra till upprustningen och bevarande av Borgen eller som givit ett räntefritt lån till AF-Borgen AB.

 

Styrelsen kan till hedersmedlem utse person eller organisation som gjort särskilda insatser för AF-Sällskapet.

 

Längd på medlemskap framgår av respektive medlemskaps medlemsavtal alternativt låneavtal. Detta gäller ej hedersmedlemmar.

 

Medlem kan begära utträde ur AF-Sällskapet genom skriftlig begäran till styrelsen.

 

Medlem, även hedersmedlemmar, kan uteslutas ur AF-Sällskapet genom styrelsebeslut.

 

3 §             Beslutande organ

AF-Sällskapets beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

 

4 §             Firmateckning

AF-Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller, av den eller de som styrelsen därtill utser.

 

5 §             Verksamhetsår

AF-Sällskapets verksamhetsår är kalenderår.

 

6 §             Stadgeändring

Styrelsen kan ändra dessa stadgar med ett enhälligt styrelsebeslut utom för ändamålsparagraf §1.

 

7 §             Upplösning av AF-Sällskapet

För upplösning av AF-Sällskapet krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av AF-Sällskapet skall eventuella tillgångar övergå till AF Borgen AB och AF-Sällskapets handlingar m.m. skall arkiveras av Akademiska Föreningen.

 

8 §             Medlemsförmåner

AF-Sällskapets medlemmar har rätt utnyttja förmåner hos AF-Borgen AB eller Akademiska Föreningen i enlighet med sitt medlemavtal.

 

9 §             Årsmöte

Årsmötet hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före årsmötet tillställas medlemmarna via e-post eller via brev. Har förslag väckts om fråga av väsentlig betydelse för AF-Sällskapet eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

 

10 §          Rösträtt

En representant per juridisk medlem och varje fysisk medlem, bägge enligt medlemsmatrikel som finns tillgänglig på årsmötet har rösträtt på årsmöte.

 

11 §          Beslutsförhet

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

12 §          Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för fallet i §7 avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet, eller om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet.


 

13 §          Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.   Årsmötet öppnas

2.   Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

3.   Val av sekreterare vid årsmötet

4.   Val av justeringsperson och rösträknare

5.   Godkännande av dagordningen

6.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

7.   AF-sällskapets verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

8.   Val av ordföranden i styrelsen för 1 år

9. Val av ledamöter i styrelsen för 1 år

10. Rapport från verksamheten i AF-Borgen AB

11. Övriga frågor

12. Årsmötet avslutas

 

 

14 §                    Valberedningen

Valberedningen består av AF-Borgen ABs VD, AF-Borgen ABs ordförande, Akademiska Föreningens ordförande, samt Akademiska Föreningens vice ordförande.

 

15 §          Styrelse

AF-Sällskapet förvaltas och företräds av en styrelse som skall bestå av minst sex och högst tio ledamöter, varav en skall vara ordförande. Styrelsen utser två ledamöter i AF-Borgen ABs styrelse. Akademiska Föreningens ordförande, Akademiska Föreningens vice ordförande, Akademiska Föreningens verksamhetschef, AF Borgens ordförande samt AF Borgens VD är ständigt adjungerade till styrelsen.

 

16 §           Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att verka för att öka bidrag och stöd till AF-Borgen AB och att tillhandahålla AF-Sällskapets medlemmar med aktiviteter i utbyte mot stödet eller bidraget.

 

17 §           Ersättning styrelseledamot

Till styrelseledamot skall ingen ersättning utgå för arbetet i styrelsen.

 

18 §          Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare och förvaras på betryggande sätt.

 

 

 

Dessa stadgar antogs ursprungligen vid konstituerande möte 1992-03-31, reviderades vid styrelsemöte 20151009 samt vid styrelsemöte 20170509.